Türkiye’nin Sınır Uzunlukları Türkiye’nin Sınırları

Türkiye, 26o-45o doğu boylamları ile 36o-42o kuzey enlemleri arasında yer alır.

 

Türkiye’nin Sınır Uzunlukları (km)

Kara Sınırları Toplamı :

2 949

Bulgaristan : 269

Yunanistan : 203

Gürcistan : 276

Ermenistan : 328

Azerbaycan/Nahçivan : 18

İran : 560

Irak : 384

Suriye : 911

Deniz Sınırları Toplamı: 7 816

Karadeniz: 1 778

Marmara: 1 275

Ege ve Akdeniz: 4 763

Türkiye’nin Sınırları Toplamı: 10 765

Türkiye’nin Sınırları

 • Türkiye, coğrafi konumu sebebiyle değişik özelliklere sahip bir ülkedir. Kara sınırlarının uzunluğu 2 949 km ve kıyı sınırlarının uzunluğu 7 816 km olan Türkiye’nin toplam sınır uzunluğu 10 765 km’dir. Batıda Yunanistan ve Bulgaristan, doğuda Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan/ Nahçivan, İran, güneyde Irak ve Suriye ile kara sınırları vardır.
 • Karadeniz kıyısındaki Rezve Deresi ağzından başlayarak Edirne’nin kuzeybatısına kadar uzanan Bulgaristan sınırının uzunluğu 269 km’dir. Edirne’nin güneyi ile güneybatısındaki Karaağaç çevresini Türkiye topraklarında bırakarak Meriç Irmağı boyunca uzanan Yunanistan sınırı, Enez’in batısında Ege Denizi kıyısında son bulur. Bu sınır 203 km’dir. Çoruh Irmağı ağzının güneyindeki Sarp Köyü’nde başlayan, Arpaçay ve Aras Irmağı boyunca uzanarak İran sınırına ulaşan, Gürcistan ( 276 km), Ermenistan ( 328 km) ve Azerbaycan/Nahçivan ( 18 km) sınırlarının toplam uzunluğu 622 km’dir. Yüksek dağların doruklarını izleyen 560 km uzunluğundaki İran sınırı, Irak sınırının başladığı Kelsim Gediği’ne kadar uzanır. İran sınırı Aras Irmağı ile Van ve Urmiye gölleri havzalarını birbirinden ayıran su bölümü çizgisini izler. Hakkari yöresindeki yüksek ve dağlık bir kesimden geçerek Habur Çayı’nın Dicle Irmağı’na katıldığı noktada sona eren Türkiye - Irak sınırının uzunluğu 384 km’dir. Bağdat demiryolunun hemen güneyini izleyen Suriye sınırı Güvercinkaya’da Akdeniz kıyısına ulaşır; bu sınırın uzunluğu 911 km’dir.

 

 • Türkiye ortalama yükseltisi fazla olan bir ülkedir ( 1 132 m). Bu yükseklik, Asya’nın 1 050 m olan ortalama yükseltisinden daha fazladır ve Avrupa’nın 330 m olan ortalama yükseltisinin 3,5 katıdır. Ülkede yükselti batıdan doğuya doğru artmaktadır. Türkiye’nin başkenti olan Ankara’nın rakımı 875 (Ulus) metredir. Doğu’da düzlüklerin rakımı 2000 m ye kadar çıkmaktadır.
 • Türkiye’nin toplam yüzölçümü 780 000 km 2 başka bir ifadeyle 78 milyon ha’dır. Baraj ve doğal göller çıkıldığında kalan alan 769 600 km 2 dir. Türkiye topraklarının yarıdan biraz fazlasını dağlar kaplar. Bunun dışında kalan bölüm ova, plato, engebeli arazi ve yassı tepeliklerdir. Türkiye'nin 190 000 km 2 lik alanı, alüvyonlarla örtülü ova özelliği gösteren değişik yüksekliklerdeki düzlüklerden oluşur. Platolar 80 000 km 2 alan kaplar. Ova ve platoların toplamı 270 000 km 2 alana karşılık gelmektedir ki, bu alan Türkiye yüzölçümünün 1/3'ü kadardır. İşlenmesi nispeten kolay olan 100 000 km 2 lik engebeli ve yassı tepeli arazileriyle birlikte Türkiye'de dağlık alanların dışında 370 000 km 2 düzlük alanı olduğu söylenebilir. Zaten tarım arazileri toplamı da 280 000 km 2 yani 28 milyon ha civarındadır. 22.10.2000 tarihinde 81 ilde yapılan genel nüfus sayımına göre Türkiye’nin nüfusu 67,8 milyon kişi olup, nüfus yoğunluğu km 2 ye 88 kişi düşmektedir.

Akarsular ve Göller

 • Türkiye’de dağlarda bulunan küçük göllerle birlikte 120’den fazla doğal göl bulunmaktadır. En büyük ve en derin göl olan ve yükseltisi 1 646 m olan Van Gölü’nün alanı 3 712 km 2 dir. İkinci büyük göl, İç Anadolu'daki Tuz Gölü'dür. Derin bir göl olmayan Tuz Gölü'nün denizden yüksekliği 925 m alanı ise 1 500 km 2 dir. Türkiye'de göllerin toplandığı başlıca dört bölge vardır: Göller Yöresi (Eğirdir, Burdur, Beyşehir ve Acıgöl), Güney Marmara (Sapanca, İznik, Ulubat, Kuş Gölleri), Van Gölü ve çevresi, Tuz Gölü ve çevresi. Türkiye'deki göllerin bazılarının derinliği 30 m’den fazladır, bazıları ise sadece birkaç metre derinliktedir. Van Gölü'nün derinliği 100 m’den daha fazladır. Köyceğiz Gölü gibi denizle bağlantısı olan göller az tuzludur.


  Doğal göller dışında Türkiye’de 555 kadar baraj gölü bulunmaktadır. Bunlardan bazılarının yüzey alanı; Atatürk Barajı 817 km 2, Keban Barajı 675 km 2, Karakaya Barajı 268 km 2, Hirfanlı Barajı 263 km 2, Altınkaya Barajı 118 km 2, Kurtboğazı Barajı 6 km 2 dir.

 • Türkiye göllerinin yanısıra akarsuları açısından da zengin bir ülkedir. Kaynakları Türkiye topraklarında olan birçok akarsu değişik denizlere dökülür. Karadeniz'e Sakarya, Filyos, Kızılırmak, Yeşilırmak, Çoruh ırmakları; Akdeniz'e Asi, Seyhan, Ceyhan, Tarsus, Dalaman ırmakları; Ege Denizi'ne Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz ve Meriç nehirleri; Marmara Denizi'ne Susurluk/Simav Çayı, Biga Çayı, Gönen Çayı dökülür. Ayrıca Fırat ve Dicle nehirleri Basra Körfezi'nde, Aras ve Kura nehirleri ise Hazar Denizi'nde son bulur. Kızılırmak 1 355 km, Yeşilırmak 519 km, Ceyhan Irmağı 509 km, Büyük Menderes 307 km, Susurluk Irmağı 321 km, Suriye sınırına kadar Fırat Nehri 1 263 km,Dicle Nehri 523 km, Ermenistan sınırına kadar Aras nehri 548 km uzunluğundadır.

 

İklim

Türkiye’de yarı kurak iklim özellikleri görülür. Buna karşın Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olması, yüksek sıradağların kıyılar boyunca uzanışı, ani yükselti değişiklikleri ve kıyıya olan uzaklık,. iklim özelliklerinin kısa mesafelerde farklılaşmasına sebep olmaktadır. Sıcaklık, yağış ve rüzgârlar da iklim özelliklerine bağlı olarak farklılıklar gösterir. Kuzey ile güney arasındaki enlem farkı da (6°) sıcaklık değişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Bu yüzden güney bölgeleri, subtropikal iklimlere benzer Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Akdeniz ikliminde yazlar kurak ve çok sıcak, kışlar yağışlı ve ılık geçer. Kuzeyde ise her mevsim yağışlı olan Karadeniz iklimi görülür. İç bölgeler step iklimi karakterindedir ve sıradağlarla çevrelenmiş olduğundan az yağış alır. Yılık ve günlük sıcaklık farkları çoktur. İç ve Doğu Anadolu’da kışlar uzun ve soğuk, kıyı bölgelerindeyse kısa ve ılıktır.

“Yağış Bölgeye ve Zamana Göre Büyük Farklılıklar Gösterir.”

Türkiye'nin özellikle dağlık olan kıyı bölgelerinde yağış boldur (1 000 - 2 500 mm/yıl). Kıyılardan iç bölgelere gidildikçe yağış azalır. Marmara ve Ege bölgelerinde, Doğu Anadolu’nun yaylalarında ve dağlarında yağış 500 - 1 000 mm/yıl’dır. İç Anadolu’nun bir çok yerinde ve Güneydoğu Anadolu'da yağış 350 - 500 mm/yıl.dır. Tuz Gölü çevresi Türkiye’nin en az yağış alan yerlerinden biridir (250 - 300 mm/yıl).
Türkiye'nin hemen hemen her yerinde kar yağışı görülür. Fakat kar yağışının görüldüğü gün sayısı ve karın yerde kalma süresi bölgesel farklılıklar göstermektedir. Akdeniz Bölgesi’nde kar yağışı yılda 1 gün ve daha az, Doğu Anadolu’da 40 günden fazladır. Karın yerde kalma süresi Akdeniz ve Ege kıyılarında 1 günden az, Marmara ve Karadeniz kıyılarında 10-20 gün, İç Anadolu’da 20 - 40 gün ve Doğu Anadolu’da Erzurum-Kars bölümünde 120 gün civarındadır. Yüksek dağlarda yılın her mevsimi karla örtülü alanlara rastlamak mümkündür. Dağlarda bulunan karlar yavaş yavaş eriyerek akarsular ve yeraltı sularını besler.
Türkiye coğrafi konumu sebebiyle dört mevsimin belirgin özellikleriyle yaşandığı bir ülkedir. Ayrıca yükseltinin deniz seviyesinden 5 000 metreye kadar değişkenlik göstermesi, aynı dönemde hava koşullarının da yerden yere farklılaşmasına yol açar.

  Toprak Kaynakları

  TOPRAK KAYNAKLARI

  Tarım alanı :28,05 milyon ha
  Sulanabilir alan :25,75 milyon ha
  Kuru tarım alanı :17,25 milyon ha
  Sulanabilir alan hedefi: 8,50 milyon ha
  Sulanan alan : 4,90 milyon ha
  Türkiye’nin yüzölçümü 78 milyon hektar olup, bu alanın yaklaşık üçte birine karşılık olan 28 milyon hektarı tarımda kullanılan sahaları oluşturmaktadır. Yapılan etütlere göre; mevcut su potansiyeli ile teknik ve ekonomik olarak sulanabilecek arazi miktarı 8,5 milyon hektar olup, bu miktarın 2,8 milyon hektarı DSİ tarafından inşa edilmiş modern sulama şebekesine sahiptir.

  Su Kaynakları

  SU KAYNAKLARI POTANSİYELİ

  Yıllık ortalama yağış : 643 mm/m 2

  Türkiye’nin yüzölçümü : 780 000 km 2

  Yıllık yağış miktarı : 501 milyar m 3

  Buharlaşma : 274 milyar m 3

  Yeraltına sızma : 41 milyar m 3

  Yüzey Suyu

  Yıllık yüzey akışı : 186 milyar m 3

  Kullanılabilir yüzey suyu : 98 milyar m 3

  Yer altısuyu

  Yıllık çekilebilir su miktarı : 14 milyar m 3

  Toplam Kullanılabilir Su (net): 112 milyar m 3

  • Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km 3 tür. Bu suların % 97,5’u okyanuslarda ve denizlerde tuzlu su olarak, % 2,5’u ise nehir ve göllerde tatlı su olarak bulunmaktadır. Bu kadar az olan tatlı su kaynaklarının da % 90’ının kutuplarda ve yeraltında hapsedilmiş olarak bulunması sebebiyle insanoğlunun kolaylıkla yararlanabileceği elverişli tatlı miktarının ne kadar az olduğu anlaşılmaktadır.
  • Türkiye’de yıllık ortalama yağış yaklaşık 643 mm olup, yılda ortalama 501 milyar m 3 suya tekabül etmektedir. Bu suyun 274 milyar m 3 ü toprak ve su yüzeyleri ile bitkilerden olan buharlaşmalar yoluyla atmosfere geri dönmekte, 69 milyar m 3 lük kısmı yeraltısuyunu beslemekte, 158 milyar m 3 lük kısmı ise akışa geçerek çeşitli büyüklükteki akarsular vasıtasıyla denizlere ve kapalı havzalardaki göllere boşalmaktadır. Yeraltısuyunu besleyen 69 milyar m 3 lük suyun 28 milyar m 3 ü pınarlar vasıtasıyla yerüstü suyuna tekrar katılmaktadır. Ayrıca, komşu ülkelerden ülkemize gelen yılda ortalama 7 milyar m 3 su bulunmaktadır. Böylece ülkemizin brüt yerüstü suyu potansiyeli 193 (158+28+7) milyar m 3 olmaktadır.

   

  • Yeraltısuyunu besleyen 41 milyar m 3 de dikkate alındığında, ülkemizin toplam yenilenebilir su potansiyeli brüt 234 milyar m 3 olarak hesaplanmıştır. Ancak, günümüz teknik ve ekonomik şartları çerçevesinde, çeşitli amaçlara yönelik olarak tüketilebilecek yerüstü suyu potansiyeli yurt içindeki akarsulardan 95 milyar m 3, komşu ülkelerden yurdumuza gelen akarsulardan 3 milyar m 3 olmak üzere yılda ortalama toplam 98 milyar m 3, 14 milyar m 3 olarak belirlenen yeraltısuyu potansiyeli ile birlikte ülkemizin tüketilebilir yerüstü ve yeraltı su potansiyeli yılda ortalama toplam 112 milyar m 3 olmaktadır.
  • Su varlığına göre ülkeler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır;
   • Su fakiri: yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 1 000 m 3 ten daha az
   • Su azlığı: yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 2 000 m 3 ten daha az
   • Su zengini: yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 8 000- 10 000 m 3 ten daha fazla
  • Türkiye su zengini bir ülke değildir. Kişi başına düşen yıllık su miktarına göre ülkemiz su azlığı yaşayan bir ülke konumundadır. Kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı 1 500 m 3 civarındadır.
  • Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) 2030 yılı için nüfusumuzun 100 milyon olacağını öngörmüştür. Bu durumda 2030 yılı için kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının 1 000 m 3/yıl civarında olacağı söylenebilir. Mevcut büyüme hızı, su tüketim alışkanlıklarının değişmesi gibi faktörlerin etkisi ile su kaynakları üzerine olabilecek baskıları tahmin etmek mümkündür. Ayrıca bütün bu tahminler mevcut kaynakların 25 yıl sonrasına hiç tahrip edilmeden aktarılması durumunda söz konusu olabilecektir. Dolayısıyla Türkiye’nin gelecek nesillerine sağlıklı ve yeterli su bırakabilmesi için kaynakların çok iyi korunup, akılcı kullanılması gerekmektedir.

  Türkiye’de Planlama Çalışmaları

  • DSİ Genel Müdürlüğü faaliyet alanına giren projeleri olabilecek en uygun formülasyonlarının ortaya konduğu planlama çalışmalarını, uzun süreci kapsayan ve çok yönlü sistematik done toplama ve etüt faaliyetleri ile elde edilen verilere dayalı olarak gerçekleştirmektedir.
  • Planlama çalışmalarında done toplama faaliyetleri, her biri başlı başına bir mühendislik disiplini olan; rasat, gözlem, harita, toprak ve drenaj, tarımsal ekonomi, hidroloji, çevresel etki değerlendirmeleri, jeoloji ve malzeme ihtisas dallarının koordineli çalışması ile yürütülmektedir.
  • DSİ’nin hidrometeorolojik gözlem sistemi; 1114 nehir akım istasyonu, 120 göl seviye ölçüm istasyonu, 115 kar ölçüm istasyonu, 452 meteorolojik istasyon, yaklaşık 1000 adet su kalitesi ölçüm istasyondan oluşur. Bu istasyonları işleterek nehir akım miktarları, yeraltısuyu ve göl seviyeleri, sediment yükleri, su kalitesi vb. hidrolojik değişkenler ile yağış ve buharlaşma gibi meteorolojik değişkenleri ölçer.

   

   

  2003 yılı itibariyle sulama sektöründe 29,6 milyar m3, içmesuyu sektöründe 6,2 milyar m3, sanayide 4,3 milyar m3 olmak üzere toplam 40,1 milyar m3 su tüketildiği hesaplanmak-tadır. Bu durum mevcut su potansiyelimiz olan 112 milyar m3 ün ancak % 36’sını geliştirebil- diğimizi göstermektedir. Yapılan planlamalara göre 2030 yılında elverişli su potansiyelimizden azami oranda yararlanılması hedeflenmektedir.

   

  Türkiye’deki Hidrolik Yapılar

  • ICOLD (Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu) standartlarına göre, temelden yüksekliği 15 m ve rezervuar hacmi 3 hm 3 e eşit veya daha fazla rezervuarlar “büyük baraj” olarak nitelendirilmektedir. Aşağıdaki tablodan görüleceği üzere, bu standartlara göre tasnif edildiğinde, DSİ’ce inşa edilerek işletmeye alınmış büyük baraj adedi 544 olup, diğer kuruluşlarca yapılan 11 adet büyük baraj da ilave edilince, Türkiye’deki büyük baraj sayısı 555 adete ulaşmaktadır. DSİ’ce işletmeye alınan 544 adet büyük barajın 201 adedi Büyük Su İşleri programı kapsamında, 343 adedi de Küçük Su İşleri programı kapsamında inşa edilmiştir. Büyük Su İşleri kapsamında yapılan barajların toplam rezervuar kapasitesi 139,5 km 3 tür. Su kaynakları gelişimine ilişkin DSİ ve diğer kuruluşların yaptığı diğer faaliyetler aşağıda detaylarıyla görülmektedir.

   İŞLETMEDE

   İNŞA HALİNDE/ PROGRAMDA

   1 Ocak 2005

   DSİ’ce

   Diğer

   Toplam

   DSİ’ce

   Diğer

   Toplam

   BARAJ (adet)

   544

   11

   555

   209

   1

   210

   (Büyük Su İşleri)

   201

   11

   212

   85

   1

   86

   (Küçük Su İşleri)

   343

   -

   343

   124

   -

   124

   HES (adet)

   53

   82

   135

   53

   17

   70

   (Kurulu Güç- MW)

   10 215

   2 416

   12 631

   8 982

   465

   9 447

   (Yıllık Üretim- GWh)

   36 481

   8 844

   45 325

   29 581

   1 725

   31 306

   GÖLET (adet)

   47

   617*

   664

   1

   43*

   44

   SULAMA (milyon ha)

   2,77

   2,12

   4,89

   0,8

   -

   0,8

   İÇMESUYU (milyar m 3 )

   2,50

   0,46

   2,96

   1,09

   -

   1,09

   TAŞKIN KONTROL ALANI (milyon ha)

   1,0

   -

   1,0

   0,5

   -

   0,5

   (*) Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü (KHGM) sulama göletleridir.

   • ICOLD standartlara göre 2005 yılı başı itibariyle Türkiye’de işletme halinde 555 adet baraj mevcut olup, bunlardan 537 adedi kaya veya toprak dolgu baraj tipinde, 8 adedi beton ağırlık tipinde (Çubuk I, Elmalı II, Sarıyar, Kemer, Gülüç, Porsuk, Arpaçay ve Karacaören II), 6 adedi beton kemer tipinde (Gökçekaya, Oymapınar, Karakaya, Gezende, Sır ve Berke), 4 adedi de Komposit tiptedir (CFRD-Beton Yüzlü Kaya Dolgu Barajlar- Kürtün, Birecik, Karkamış, Keban).

   BAŞKA KURULUŞLARCA YAPILMIŞ OLAN BARAJ VE HES’LER (*)

   Baraj ve HES Adı

   İli

   Bitiş Yılı

   Kurulu Güç (MW)

   Ortalama Enerji (GWh)

   İçmesuyu

   (hm 3)

   Sulama Alanı (ha)

   Berke

   Adana

   2001

   510

   1668

   Sarıyer

   Ankara

   1956

   160

   400

   10000

   Manavgat

   Antalya

   1988

   48

   220

   Karacaören II

   Burdur

   1993

   47

   206

   Elmalı II

   İstanbul

   1955

   2

   Darlık

   İstanbul

   1988

   108

   Alaçatı

   İzmir

   1997

   3

   Sır

   K.Maraş

   1991

   284

   725

   Kirazdere

   Kocaeli

   1999

   142

   Gülüç

   Zonguldak

   1986

   6

   Birecik

   Ş.Urfa

   2000

   672

   2518

   92700

   TOPLAM

   1721

   5737

   261

   102700

   Not: Diğer kuruluşlarca yapılmış olan nehir ve kanal santralleri bu tabloya dahil edilmemiştir.

   • Nehir santralleriyle birlikte diğer kuruluşlarca inşa edilerek işletmeye alınmış olan hidroelektrik santraller toplam 2 416 MW kurulu kapasite ile yılda 8 844 GWh enerji üretmekte olup, toplam hidroelektrik üretimiz olan 45 325 GWh (12 631 MW) içindeki payı yaklaşık % 20 civarındadır. Hidroelektrik üretimimizin % 80’i DSİ’ce inşa edilen santrallerden yapılmaktadır. DSİ’ce inşa edilecek olan 53 adet HES’den 24 adedi ikili işbirliği kapsamında (6135,8 MW, 20 203 GWh), 5 adedi ihale ile inşa edilecek projeler kapsamında (124,3 MW, 458 GWh), geri kalan 24 adedi de (2 722 MW, 8 920 GWh) inşa halindedir. Diğer kuruluşlarca inşa edilmekte olan 17 adet HES 3096 sayılı kanun kapsamında (465,1 MW, 1725 GWh) gerçekleştirilecek projelerdir.

   DSİ, kurulduğu 1954 yılından itibaren, 33,5 milyar ABD Doları yatırım harcaması yaparak enerji, tarım, hizmetler ve çevre sektörlerindeki projelerden ülke ekonomisine toplam 81 milyar ABD Doları gelir sağlamıştır.

   • TARIM SEKTÖRÜNDE :39 milyar ABD Dolar

   • ENERJİ SEKTÖRÜNDE :30 milyar ABD Dolar

   • HİZMETLER SEKTÖRÜNDE :12 milyar ABD Dolar

   • TOPLAM :81 milyar ABD Dolar

    

   BÜYÜK SU İŞLERİ KAPSAMINDA İNŞA EDİLMİŞ BARAJ VE HES’LER

   1. Çubuk I

   2. Gölbaşı

   3. Gebere

   4. Elmalı II (*)

   5. Sarıyar (*)

   6. Seyhan

   7. Ayrancı

   8. Kemer

   9. Hirfanlı

   10. Demirköprü

   11. Sille

   12. May

   13. Mamasın

   14. Apa

   15. Seyitler

   16. Çubuk II

   17. Selevir

   18. Bayındır

   19. Cip

   20. Kızılsu

   21. Almus

   22. Kesikköprü

   23. Gülüç (*)

   24. Tatların

   25. Buldan

   26. Altınapa

   27. Kurtboğazı

   28. Akkaya

   29. Gümüşler

   30. Onaç I

   31. Altınyazı

   32. Akköy

   33. Sarımsaklı

   34. Sürgü

   35. Musaözü

   36. Gölköy

   37. Çaygören

   38. Damsa

   39. Kesiksuyu

   40. Alakır

   41. Kadıköy

   42. Kozan

   43. Kartalkaya

   44. Porsuk

   45. Enne

   46. Ömerli

   47. Devegeçidi

   48. Hasanlar

   49. Gökçekaya

   50. Atıkhisar

   51. Yalvaç

   52. Karamanlı

   53. Karaçomak

   54. K. Kalecik

   55. Tahtaköprü

   56. Medik

   57. Çoğun

   58. Keban

   59. Korkuteli

   60. Dodurga

   61. Çorum

   62. Yapıaltın

   63. Maksutlu

   64. Kaymaz

   65. Afşar

   66. Ataköy

   67. Balçova

   68. Süloğlu

   69. Asartepe

   70. Karaidemir

   71. Hasanuğurlu

   72. Bozkır

   73. Sevişler

   74. Güzelhisar

   75. Suatuğurlu

   76. Kunduzlar

   77. Uluköy

   78. Alibey

   79. Doğancı

   80. Kültepe

   81. Demirtaş

   82. Gökçeada

   83. Arpaçay

   84. Boztepe

   85. Söğüt

   86. Topçam

   87. Aslantaş

   88. Berdan

   89. Alaca

   90. Belpınar

   91. Oymapınar

   92. Uluborlu

   93. Hasanağa

   94. Çamlıdere

   95. İvriz

   96. Yedikır

   97. Germeçtepe

   98. Kalecik

   99. Kozağacı

   100. Sarıbeyler

   101. Tayfur

   102. Kayalıköy

   103. Kozlu

   104. Ağcaşar

   105. Kayaboğazı

   106. Çatören

   107. B. Çekmece

   108. Karakaya

   109. Manavgat (*)

   110. Çakmak

   111. Gödet

   112. Güldürecek

   113. Gölova

   114. Ketsel

   115. Kovalı

   116. Hancağız

   117. Zernek

   118. Altınkaya

   119. Geyik

   120. Gökçe

   121. Darlık (*)

   122. Tercan

   123. Altınhisar

   124. Kapulukaya

   125. Sarayözü

   126. Karacaören I

   127. Yarseli

   128. Hacıhıdır

   129. Ürkmez

   130. Uzunlu

   131. Mumcular

   132. Polat

   133. Kılıçkaya

   134. Menzelet

   135. Adıgüzel

   136. İkizcetepeler

   137. Yahyasaray

   138. Gezende

   139. Çavdarhisar

   140. Derbent

   141. Yapraklı

   142. Koçköprü

   143. Patnos

   144. Dumluca

   145. Gayt

   146. Mursal

   147. Çamköy

   148. Göksu

   149. Sarımehmet

   150. Sır (*)

   151. Atatürk

   152. Büyükorhan

   153. Eğrekkaya

   154. Sultansuyu

   155. Murtaza

   156. Beyler

   157. Gazibey

   158. Örenler

   159. Küre-Çatak

   160. Gelingüllü

   161. Seferihisar

   162. Sultanköy

   163. Kızılcapınar

   164. Karacaören II (*)

   165. Nergizlik

   166. Kuzgun

   167. Demirdöven

   168. Kırklareli

   169. Yaylakavak

   170. Tahtalı

   171. Gönen

   172. Bayramiç

   173. Çavdır

   174. Çatalan

   175. Sazlıdere

   176. Alaçatı (*)

   177. Madra

   178. Çat

   179. Kralkızı

   180. Armağan

   181. Dicle

   182. Çamlıgöze

   183. Yenihayat

   184. Karaova

   185. Erzincan

   186. Bademl

   187. Özlüce

   188. Yayladağ

   189. Sıddıklı

   190. Bakacak

   191. Batman

   192. Çamgazi

   193. Akyar

   194. Yenice

   195. Karkamış

   196. Kirazdere (*)

   197. Çayboğazı

   198. Sorgun

   199. Birecik (*)

   200. Kızıldamlar

   201. Gökpınar

   202. Palandöken

   203. Berke (*)

   204. Derinöz

   205. Kürtün

   206. İmranlı

   207. Küçükler

   208. Ayhanlar

   209. Dört Eylül

   210. Bahçelik

   211. Suğla Dep

   212. Koruluk

    

   Su sektöründe faaliyetlerini sürdüren DSİ Genel Müdürlüğünün mevcut gelişim oranları dikkate alındığında daha çok yapılacak işi vardır. Mevcut bütçe imkanları ve 2005 yılında ortalama Dolar kurunun 1,612 YTL olacağı dikkate alındığında, 1 milyar 650 milyon Dolar’lık yatırım bütçesi ile yatırım programındaki mevcut bütün işlerin tamamlanması için asgari 19 yıl, su kaynaklarının tam developmanı için geriye kalan işlerin tamamlanması için de asgari 44 yıl daha gerekeceği anlaşılmaktadır.

    

   2005 YILI İTİBARİYLE GELİŞME

   2030 YILI HEDEFLERİ

   GELİŞ-TİRME ORANI

   SULAMA

   GELİŞİMİ

   4,9 milyon ha

   8,5 milyon ha

   % 58

   HİDROELEKTRİK

   ENERJİ GELİŞİMİ

   45,3 milyar kWh

   127,3 milyar kWh

   % 36

   İÇME, KULLANMA

   VE SANAYİ SUYU

   GELİŞİMİ

   10,5 milyar m 3

   38,5 milyar m 3

   % 27

   • Bilindiği üzere DSİ Projeleri, ülkemizin kalkınması ve milletimizin refah ve mutluluğunun artırılmasında son derece önemli projelerdir. Bu projelerin bilinen ekonomik faydaları yanında, gözle görülmeyen sosyal faydaları da vardır. Nüfusumuzun büyük bir çoğunluğu, hatta hepimizin günlük hayatta kullandığı elektriğin, acıkınca yediğimiz ürünlerin, susayınca içtiğimiz suyun ana menşei su kaynaklarını geliştirme projelerine dayanmaktadır. DSİ, nüfusumuzun yaklaşık yarısının (% 48,5) faaliyet gösterdiği bir alan olan tarım sektörüne yatırım yapmak suretiyle, sulama gelişimini sağlamakta, çiftçi üretimini dolayısıyla gelirini artırarak, tarımsal sanayiye girdi oluşturmaktadır. Sanayinin ihtiyaç duyduğu elektrik ihtiyacının milli kaynak olan hidroelektrik enerjiden karşılanması, gerekse işsizliğin ve göçün azaltılması gayesiyle DSİ yatırımlarına gereken kaynak sağlanmalıdır.
   • Enerji, tarım, hizmetler ve çevre sektörlerinde 2030 yılına kadar, DSİ tarafından;
    • TARIM SEKTÖRÜNDE :27,5 milyar ABD Dolar
    • ENERJİ SEKTÖRÜNDE :21,0 milyar ABD Dolar
    • HİZMETLER SEKTÖRÜNDE :20,0 milyar ABD Dolar
    • ÇEVRE SEKTÖRÜNDE : 3,0 milyar ABD Dolar
    • TOPLAM :71,5 milyar ABD Dolar
    tutarında ilave yatırım gereklidir. Bu projelerle ülke ekonomisine yılda toplam 27,8 milyar ABD doları gelir sağlanması öngörülmektedir.

    Yorum Yaz
    Arkadaşların Burada !
    Arkadaşların Burada !